SEKCE: FUNKCE A MODULY


Hodnocení nabídek nástrojem

V případě, že je v rámci veřejné zakázky podána více než jedna nabídka, musí zadavatel 

provést jejich vyhodnocení a rozhodnout, se kterým dodavatelem uzavře smlouvu.


Modul Hodnocení nabídek umožňuje ve fázi přípravy veřejné zakázky nastavit způsob hodnocení 

nabídek a ve fázi hodnocení pak podle těchto kritérií stanovit jejich pořadí. Při nastavování způsobu 

hodnocení lze nastavit, zda budou přijímány varianty nabídky a je potřeba definovat dílčí hodnotící kritéria. 

U každého dílčího hodnotícího kritéria lze nastavit jeho název, popis a jednotky, o jaký typ kritéria 

se jedná (cena, jiná číselná hodnota, škála hodnot), zda je nákladové nebo výnosové, kvantitativní či 

kvalitativní a jakou má váhu v celkovém hodnocení, případně nastavit omezení hodnot kritéria.


Ve fázi hodnocení pak buď zadavatel sám doplní hodnoty kritérií z obdržených nabídek systém 

následně vypočte jejich výsledné hodnocení a stanoví konečné pořadí nabídek, nebo v případě 

kombinace s modulem pro příjem elektronických nabídek systém sám doplní hodnoty z nabídek, 

vypočte hodnocení a stanoví jejich pořadí zcela automaticky. 

Zadavatel pak již jen překontroluje a uzavře hodnocení.