Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Elektronické nabídky a žádosti o účast v řízení

E-ZAK umožňuje zájemcům o veřejné zakázky jednoduše odesílat elektronické nabídky či žádosti o účast, na straně veřejného zadavatele pak zajišťuje správné nakládání s nimi, jako je utajení jejich obsahu, otevírání obálek a kontrola úplnosti.

Z pohledu veřejného zadavatele E-ZAK zajišťuje po stanovenou dobu utajení obsahu zaslaných nabídek a kontrolu jejich včasného doručení. Je-li nabídka doručena pozdě, systém sám tuto skutečnost příslušnému uchazeči oznámí a zaeviduje. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek může zadavatel přistoupit k otevírání „obálek“ s elektronickými nabídkami. Otevřenou nabídku pak již mohou přímo v nástroji prohlížet i další oprávněné osoby za zadavatele a provést kontrolu její úplnosti.

Obdobným způsobem E-ZAK umožňuje příjem elektronických žádostí o účast v rámci užšího řízení, soutěžního dialogu a jednacího řízení s uveřejněním.

Back to top