SEKCE: FUNKCE A MODULY


Elektronické nabídky a žádosti o účast v řízení

E-ZAK umožňuje zájemcům o veřejné zakázky jednoduše odesílat elektronické nabídky či žádosti 

o účast, na straně veřejného zadavatele pak zajišťuje správné nakládání s nimi, jako je utajení 

jejich obsahu, otevírání obálek a kontrola úplnosti.


Z pohledu veřejného zadavatele E-ZAK zajišťuje po stanovenou dobu utajení obsahu zaslaných nabídek 

a kontrolu jejich včasného doručení. Je-li nabídka doručena pozdě, systém sám tuto skutečnost příslušnému 

uchazeči oznámí a zaeviduje. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek může zadavatel přistoupit k otevírání 

„obálek“ s elektronickými nabídkami. Otevřenou nabídku pak již mohou přímo v nástroji prohlížet i další 

oprávněné osoby za zadavatele a provést kontrolu její úplnosti.


Obdobným způsobem E-ZAK umožňuje příjem elektronických žádostí o účast v rámci užšího řízení, 

soutěžního dialogu a jednacího řízení s uveřejněním.